Logo APMHOME | INFO | NEWS | DOSSIER | BACHECA / TERMINE | EDICOLA / KIOSK | LADIN

CONSEU (Conferència de Nacions sense Estat d'Europa)

DOCUMENT DE CONCLUSIONS DE LA V ASSEMBLEA DE LA CONSEU

Càller, 28 de setembre de 2003

CONSEU LogoLa V Assemblea General de la CONSEU reunida a Càller (Sardenya) els dies 26, 27 i 28 de setembre de 2003,

Ha analitzat el projecte de Constitució per a Europa elaborat per la Convenció Europea, projecte que començarà a ser discutit per la Conferència Intergovernamental, a Roma, a partir del 4 d'octubre de 2003.

I - Els participats en la CONSEU han pres acte, amb satisfacció, d'algunes aportacions positives del text, particularment:
- El reconeixement de la diversitat com un dels principis fundadors de la Unió,
- El reconeixement de la personalitat jurídica de la Unió,
- La inclusió, dins del corpus constitucional, de la Carta de Drets Fonamentals,
- L'afirmació del principi de no-discriminació en tots els nivells, particularment en l'esfera cultural i lingüística,
- La instauració de la democràcia participativa directa dels ciutadans dins de la Unió.

II - Els participants lamenten que alguns dels principis democràtics fonamentals, afirmats en la part I del text que defineix els objectius de la Unió, no troben, de manera sistemàtica, la seva traducció concreta en la part III consagrada a les polítiques i al funcionament de la Unió.

Això és constatable sobretot en:
- L'absència de referències a les llengües i cultures com a causes de discriminació prohibides en els articles III-3 i III-8 del text, on s'hi anuncien totes les altres causes de discriminació,
- El manteniment de la limitació de competències del Parlament europeu a favor d'un poder legislatiu bicèfal concurrent, entre aquesta institució sorgida del sufragi universal i els executius dels estats membres, contrari al principi democràtic de la separació dels poders,
- La submissió, en la realització de la democràcia participativa dels ciutadans de la Unió, al beneplàcit de l'òrgan executiu que representa la comissió, i l'aplaçament fins a una futura llei europea de les condicions concretes de realització d'aquesta disposició. - L'ambigüitat terminològica mantinguda entre les nocions d'estat, nació i poble.

III - Els participants denuncien:
- L'abandonament de la noció de sobirania dels pobles per al manteniment de la dels estats, donat que el principi afirmat de la sobirania dels ciutadans de la Unió no està garantit per cap mesura concreta.
- L'absència total d'institucions i normes que permetin als pobles d'Europa l'exercici de la seva sobirania al si de la Unió, i l'absència de reconeixement real de la seva existència com a subjectes de dret, tot per a beneficiar els estats constituïts,
- la tria deliberada i intocable dels marcs estatals existents, sense fer cap referència al dret a l'autodeterminació, a través d'un procés democràtic, dels pobles d'Europa que a causa de circumstàncies històriques han estat privats de la seva sobirania, fet que es contradiu flagrantment amb les normes jurídiques ratificades pels estats europeus, particularment amb l'Acta final d'Helsinki i la Carta de París de 1990,
- La negació concreta del principi afirmat de la diversitat cultural i lingüística amb el subterfugi del reconeixement, com a llengües de la Unió, de les llengües oficials dels estats membres, i el manteniment del monopoli dels mateixos estats membres sobre el contingut dels programes d'ensenyament i educació, que els permet així de fer perdurar la discriminació existent de les llengües i cultures dites menys difoses, elements que comprometen la pau al si d'Europa.
- El risc important que implica la constitucionalització de les regles econòmiques fonamentades sobre l'economia de mercat i el liberalisme, tot garantint així la perennització de les relacions de força econòmica susceptibles de posar en perill l'equilibri dels pobles més febles i menys desenvolupats d'Europa i de fer perdurar les desigualtats d'intercanvis entre els altres pobles del món en el marc de la mundialització /globalització.

IV - En conseqüència, per a poder reforçar i desenvolupar el caràcter democràtic de la Unió, els participants proposen:
- La introducció dins del corpus constitucional del dret imprescindible a l'autodeterminació per cada un dels pobles d'Europa, els quals podran recobrar la seva sobirania plena quan es pugui expressar democràticament, i el dret de cada un dels pobles d'esdevenir candidats a l'adhesió a la Unió,
- la creació d'una Cambra dels Pobles destinada a garantir, en el nivell del poder legislatiu de la Unió, la representació democràtica dels Pobles,
- La creació en el lloc i l'espai pertinents, de la Conferència Europea intergovernamental i del Consell de Ministres d'una Conferència de Nacions destinada a assegurar la representació dels Pobles en l'elaboració de normes que afecten l'executiu de la Unió, de manera concomitant amb la Comissió,
- La devolució integral del poder legislatiu de la Unió a les dues úniques Cambres sorgides de la representació democràtica, ja que la Comissió i la Conferència només conserven un poder de proposició en aquest terreny,
- El reconeixement constitucional de la igualtat en el tractament dels drets de totes les llengües i cultures de la Unió i del seu respectiu dret a el desenvolupament, com un repte en el manteniment de la riquesa i de la diversitat cultural comunes.
- En una fase transitòria, la creació d'un Comitè de vigilància de les llengües i les cultures que no tenen un estatut de tipus estatal, en el marc de la Comissió; Comitè que disposa de la capacitat de rebre les queixes, de dur a terme les recerques necessàries per a instruir i adreçar-se directament a la Cort Europea dels Drets Humans, en cas de l'existència de mesures o tractaments discriminatoris, i de dur a terme enquestes generals i elaborar un informe anual a la Comissió i al Parlament.
- Tenir en compte i posar en marxa, per part de les instàncies competents, les proposicions anunciades, per a poder garantir plenament el caràcter democràtic de la Unió, com a molt tard durant la legislatura europea 2004-2009.

En aquesta perspectiva, la CONSEU vol transmetre als electes del Parlament Europeu, així com a totes les instàncies europees competents, les seves propostes de modificació del projecte constitucional actual. Igualment, les enviarà als representants dels estats candidats a l'adhesió i a les organitzacions no governamentals interessades. La CONSEU n'assumirà la difusió mediàtica pertinent, per a poder donar-les a conèixer a tots els ciutadans de l'Europa futura.

D'altra part, els participants en la CONSEU, sensibles als reptes de la mundialització /globalització decideixen de tractar, en el curs de la seva propera Assemblea General de la CONSEU temàtiques relacionades amb la identitat, les aportacions i les causes dels fenòmens migratoris dins d' Europa.


Mira también:
* www.gfbv.it: www.gfbv.it/2c-stampa/2005/050930aes.html | www.gfbv.it/3dossier/3indice.html#eu-min

* www: www.ciemen.org/conseu.htm | www.eblul.org

Ultima actual.: 6.10.2005 | Copyright | Buscador | URL: www.gfbv.it/3dossier/eu-min/conseu-ca.html | XHTML 1.0 / CSS / WAI AAA | WEBdesign, Info: M. di Vieste

HOME | INDEX DOSSIER | Versione italiana | Deutsche Fassung | Version Española | English Version | Version Française