Logo Lia por i popui manacêsHOME | INFO | NEWS | >> DOSSIER | BACHECA / TERMINE | EDICOLA / KIOSK | LADIN

CONSEU LogoCONSEU (Conferència de Nacions sense Estat d'Europa) - VI Assemblea

Nova immigració: impacte en nacions sense estat

Da EUROPA DE LES NACIONS, Primavera 2005, N. 56

Índex

Nova immigració: impacte en nacions sense estat d'Europa. Panorama global

Aureli Argemí, president del CIEMEN [ top ]

El fenomen migratori, una constant a Europa

També la societat europea, com moltes altres societats ubicades en zones temperades del nostre planeta, ha estat i continua sent un conglomerat humà en "marxa". En la paraula "marxa" s'inclou un fet que caracteritza els europeus, en general, des de fa segles: els europeus som un conjunt de persones i pobles marcats per la inestabilitat, en el sentit que una bona part de la població hem viscut com a peregrins pel territori europeu, sigui com a immigrants sigui com a emigrats, anant, doncs, d'un costat a un altre i, sovint, retomant als llocs d'origen; empesos per necessitats econòmiques o repel lits per motius polítics, sent promotors o víctimes de conquestes i reconquestes de tota mena, i de tons pacífics o guerrers.

En la història contemporània europea, aquest moviment humà ha tingut uns moments àlgids durant la revolució industrial, en les seves diferents etapes i amb intensitats més o menys pronunciades en determinades zones. La revolució industrial, però, també ha estat l'origen d'un procés d'estabilitat de la població, en la mesura que les necessitacs econòmiques han obligat a crear grans centres urbans, alguns dels quals han pres proporcions desmesurades. En bona part, doncs, i sempre amb tendència creixent, la població s'ha anat tomant sedentària. Tanmateix, en aquests centres urbans i en els seus respectius entorns, el moviment de la poblactó no s'ha parat del tot, hi han continuat arribant contingents migratoris que els van engrandint constantment. Aquests contingents con.figuren i defineixen, actualment, uns dels trets més importants de la geografia humana a Europa. Els grans nuclis humans a Europa són avui marcadament heterogenis pel que fa a la procedència dels seus habitants. Si bé, en un primer temps, aquests nuclis han estat distingibles per l'origen europeu comú, ara l'heterogeneïtat s'enriqueix notablement amb la presència de persones originàries, en molts casos, d'antigues colònies extraeuropees i, en altres, procedents de zones on la fam i la misèria (si no les persecucions operades en règims dictatorials) obliguen tants ciutadans -en especial oriünds de l'anomenat Tercer Món- a percebre en la pròpia emigració una de les poques esperances per a sobreviure.

Radiografia corresponent als últims decennis

Per a detectar i analitzar més concretament les procedències i els motius de l'emigració dels últims decennis, cal tenir en compte que el moviment migratori a Europa ha conegut, durant el segle XX, quatre grans etapes: en primer lloc, la presidida pels esdeveniments que van provocar la Primera Guerra Mundial (1914-1918) i en foren el resultat; en segon lloc, la condicionada pel fets que determinaren l'abans i el després immediat de la Segona Guerra Mundial (1939-1945); en tercer lloc, la que va definir la segona revolució industrial (entre els anys cinquanta i el final de la dècada dels setanta), i, en quart lloc, la que està marcant l'anomenada era postindustrial, sotmesa al procés de globalització. Els perfils de les persones que emigraren durant aquests períodes els percebem, molt genèricament, a través de les dades següencs: en els dos primers períodes, són notables les emigracions massives, generalment forçades, en les quals despuntaven persones que pertanyien a pobles minoritzats o anomenats, aleshores, "minories ètniques". Es més, es produïren "trasllats" de poblacions sense, moltes vegades, ni moure's del lloc on residien. M'explico: són ben coneguts els canvis de fronteres dels antics Estats europeus -alguns d'ells de tipus imperial-, canvis relacionats amb els vencedors i perdedors de les dues guerres dites mundials.

Aquestes sistematitzacions polítiques i territorials comportaren, després de la Primera Guerra Mundial, "trasllats" de poblacions, sobretot al centre i a l'est d'Europa, en què parts d'aquestes poblacions quedaren integrades en Estats nous o renovats i perderen, així, el reconeixement que havien tingut fins aleshores de la seva personalitat collectiva. Un exemple emblemàtic fou el cas dels hongaresos "dispersats" i minoritzats a Romania, Sèrbia, Eslovàquia i Àustria. Durant el període nazi (1933-1945), alguns pobles "minoritaris" -sobretot el jueu i el romaní- foren trinxats o deportats i, durant l'època en què Stalin va manar a la Unió Soviètica, en particular després de la Segona Guerra Mundial, pobles sencers ja minoritzats, acusats de "rebels" o de "collaboracionistes" amb els enemics del "Poble", foren també deportats massivament. A la vegada, sobretot en el cas de la Unió Soviètica, en els territoris "buidats" a causa de les migracions massives es produïa el flux ímmigratori de persones enviades per a "omplir-los", vingudes de les "majories" russòfones (com, per exemple, en les actuals repúbliques bàltiques) o de pobles fiables als ulls dels dirigencs comunistes.

En el transcurs del tercer període, l'emigració va tomar a afectar especialment pobles minoritzats. En efecte, alguns Estats centralistes del món capitalista afavoriren l'abandó de les seves terres de gent que pertanyia a pobles discriminats i "empobrits", potencialment conflictius als ulls dels poders, com ho provaren les grans quantitats d'emigrats forçosos de fhülesos i sards (dintre i fora de l'Estat italià), de gallecs (dintre i fora de l'Estat espanyol), de gallesos (dintre del Regne Unit), de corsos (dintre de l'Estat francès, sobretot)... Com a contrapartida, en alguns casos els emigrats foren substituïts per la "majoria" francesa (cas de Còrsega) o per la "majoria" anglesa (cas de Galles), mentre molts se sentiren constrets a "desequilibrar" políticament poblacions també minoritzades, però econòmicament encara prou fortes per a no haver d'emigrar (cas de Catalunya o del País Basc).

Pel que fa al quart període, caracteritzat per l'arribada a Europa dels anomenats extraeuropeus, es produeix un ràpid creixement, en les exmetròpolis, del nombre de persones procedents d'ancigues colònies europees, entre les quals hi ha una quantitat substanciosa de membres de pobles minoritzats i ii-uijgents, en general no reconeguts com a tals, sinó presentats com a mers ciutadans d'Estats oficialment ja reconeguts. La percepció per part dels pobles que els acullen no s'ha distingit, normalment, per la recerca de la definició d'aquests ciutadans en relació amb el poble real al qual pertanyen; per exemple, en general, un maputxe de l'Equador no és un maputxe, sinó, simplement, un equatorià, o a un kurd se'l defineix com si fos un turc o un iraquià, d'acord amb l'Estat de procedència, o a un amazic com si fos un àrab del Marroc o d'Algèria. També en aquest últim període trobem migracions forçades dintre del continent europeu, en un grau molt elevat per causes socioeconómiques, de l'Europa central i onental cap a l'Europa occidental, i migracions relacionades amb la fugida dels llocs on existeixen enfrontaments entre poblacions, amb símptomes, a vegades, de deportacions o genocidis (casos de les guerres enrre certes repúbliques de l'ex-Iugoslàvia).

Posicionaments del Consell d'Europa

Davant de la importància que ha adquirit la nova immigració dintre d'Europa, el Consell d'Europa ha analitzat aquest fenomen per a formular criteris sobre la manera de tractar-lo, amb la major correcció democràtica possible. D'aquesta atenció en són testimoni una llarga llista d'estudis i publicacions que, directament o indirectament, s'hi refereixen i la sèrie de congressos i conferències que el mateix Consell d'Europa organitza i promou.

Un estudi elaborat pel Comitè Europeu sobre les Migracions, dependent del Consell d'Europa, i publicat el 2002 amb el títol Vers una estratègia de gestió dels fluxos migratoris, recordava que Europa és avui un punt notable d'atracció per als migrants de la resta del món; sigui perquè Europa és considerada una àrea democràtica, sigui perquè és una àrea del nostre planeta que apareix com a pròspera econòmicament, en particular als ulls dels qui es veuen obligats a demanar asil, en una de les múltiples formes amb què, actualment, l'asil es manifesta. Aquest estudi posa en relleu que la complexitat del fenomen migratori ha fet que prengués diferents noms, reflex d'un ampli ventall de situacions i manifestacions: migració de trànsit, migració incompleta, tràfic de migrants, etc. Hom noca la proliferació de noves immigracions de "caràcter ètnic", producte de polítiques emanades de nacionalismes excloents i de problemes antics no resolts, en què les anomenades minories o, més ben dit, els pobles minoritzats han pres un relleu destacable, sovint perquè no volen estar absorbits per la població dominant en determinats Estats constituïts. Hi ha un retorn també a les "mares pàtries" (polonesos deportats a Rússia que retornen a Polònia, tàrtars expulsats de Crimea a qui s'ha promès que podrien retornar a les seves terres, que avui formen part d'Ucraïna...).

El 2002 hom calculava que 19,9 milions d'extraeuropeus, la majoria oriünds del Tercer Món, residien dintre de la Unió Europea des de feia relativament poc. A aquest nombre cal afegir una quantitat imprecisa -certament alguns milions més- d'extraeuropeus no censats (els "sense papers" o clandestins) i de treballadors extraeuropeus temporers o exiliats, circumstancials o definitius. El volum de la població extraeuropea presenta unes proporcions que per a molts observadors són ja alarmants, sobretot perquè no existeixen les estructures necessàries per a acollir-la amb el grau de dignitat que caldria. Normalment, les polítiques que s'han aplicat fins ara davant d'aquest fenomen migratori, que sembla ja imparable, han prioritzat la fixació de normes per a controlar les entrades i les zones de residència dels extraeuropeus i han deixat en un segon pla la seva integració a la societat d'acolliment.

Existeix la idea, força difosa, en contradicció amb la realitat, que els nous immigrants no s'haurien de quedar al país on han accedit, sinó que hi haurien d'estar només de pas, per un temps, i, per tant, que la política a seguir hauria de ser la de controlar-los i d'anar-los considerant estrangers. La realitat és que, d'una forma molt estesa, els nous immigrants extraeuropeus -sovint amb l'estigma de ser "clandestins"- intenten establir-se al país d'acolliment i, una vegada tenen uns mínims de seguretat, fan venir-hi els altres membres de la família, s'apleguen i constitueixen una agrupació més o menys autònoma, amb el consegüent perill de convertir-se en gueto (com, de fet, ja ho són algunes d'aquestes agrupacions). Per a fer front a aquesta onada migratòria, amb les característiques que acabo d'apuntar, el Consell d'Europa posa l'accent en la necessitat de definir els tipus d'immigrants -o migrants- i de concebre una polínca europea innovadora en matèria d'immigració, partint de la constatació que les polítiques portades a terme des dels anys setanta del segle passat són avui madequades i que cal un canvi en la percepció i en els comportaments relatius a la immigració. Tot perquè la "gestió" del fenomen migratori pugui ser integradora i compartida, més enllà de la política de controls que ha predominat fins ara.

D'atra banda, el Consell d'Europa demana que els Estats receptors de la immigració realitzin una política favorable al manteniment de les poblacions en els llocs d'origen, mitjançant la intensificació en la cooperació que permeti el desenvolupament, en tots sentits, de pobles constrets a emigrar per manca, precisament, dels mitjans per a desenvolupar-se amb dignitat. D'aquí que el tema de la immigració o migració no sigui exclusiu dels ministeris de l'Interior dels Estats concernits. Ha de ser objecte de la política internacional, d'afers estrangers.

Finalment, el Consell d'Europa, en l'informe anual sobre l'Evolució actual de les migracions internacionals a Europa, publicat el desembre de 2003, posa davant dels ulls dels diferents Estats membres de l'organització les dades corresponents a l'evolució demogràfica en el període 2000-2002. Les dades parlen per elles mateixes i, en la mayoria de casos exigeixen respostes urgents. Així Armènia, Geòrgia, Letònia, Lituània, Moldàvia, Polònia, la República Txeca, Romania i Ucraïna experimenten una dismmució de la població a causa del baix index de creixement natural i de l'emigració; Bielorússia, Bulgària, Estònia, Hongria i la Federació Russa observen una disminució de la població a causa també d'un índex baix en l'evolució natural no compensat per la immigració; Àustria, Bèlgica, Bòsnia-Herzegovina, Dinamarca, Eslovàquia, Espanya, Finlàndia, França, Islàndia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Noruega, els Països Baixos, Portugal, Regne Unit, San Marino, Sèrbia-Montenegro, Suïssa, Turquia i Xipre experimenten un creixement demogràfic, perquè hi ha un augment de la població autòctona i de la immigrada; Andorra, Azerbaidjan i Macedònia tenen un creixement demogràfic gràcies a l'evolució natural, més important que la pèrdua per l'emigració, i finalment, Alemanya, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Itàlia i Suècia experimenten un creixement demogràfic perquè la immigració és més gran que la baixa evolució natural. Davant d'aquest panorama, el Consell d'Europa fa una crida als Estats membres a estudiar a fons i cercar respostes justes a una situació marcada per una disminució de la població dita tradicionalment autòctona d'Europa, davant el desenvolupament dels fluxos migratoris que, sobretot en alguns països, presenten problemes d'integració o paràmetres nous, a la inversa del que fins ara semblava ser la norma: que els nouvinguts eren sempre una minoria "controlable".

En aquest context, hom veu amb ulls de preocupació la recent i nombrosa immigració xinesa, duna Xina que ben aviat serà una de les primeres (si no la primera) potències econòmiques mundials. Allò que més interessa, de moment, és com afrontar, amb les noves dades de la immigració, la inserció/exclusió social de les immigracions emergents. La importància i la urgència de trobar respostes justes a la nova onada immigratòria ens la indica, entre altres exemples, un fet no insòlit però sí significatiu a la Unió Europea, el ressò del qual ha aparegut a la premsa poc abans de posar punt final a aquest article: l'Institut Nacional d'Estadística de l'Estat espanyol ha publicat, el 27 d'abril de 2005, les dades de la població resident al territori administrat per aquest Estat. Segons les dades oficials, la població global de l'Estat és de 43.975.400 persones. En aquesta xifra s'hi inclou la nova immigració, és a dir, la població d'origen estranger (3.691.500 persones), un 8,4% de la població total. Només durant l'any passat, la xifra de nous ciutadans va superar els 770.000 -un augment considerat molt notable- el 84% dels quals són ciutadans estrangers.

En aquest context, en els Països Catalans (PPCC), amb una població global de 12.637.400 habitants, la incidència de la immigració és encara més notable, perquè si, d'una banda, la nova immigració representa el 12% de la població global (1.523.600 persones), de l'altra, en el darrer any, els PPCC van créixer en prop de 326.000 persones, el 87,5% de les quals (285.000) correspon a inscripcions de ciutadans estrangers. Aquest percentatge arriba al 90% a Catalunya Principat, on les persones immigrades d'origen estranger són gairebé 800.000 (1'11,4% de la població censada); al 92% a les Illes Balears, on la xifra d'estrangers és de 154.900 (més del més del 15,8% de la població), i és del 84% al País Valencià, on els immigrats estrangers són prop de 573.000 (el 12,3% de la població). A aquestes xifres caldria sumar-hi el nombre indeterminat d'immigrats "sense papers". L'exemple que ens donen les dades que acabo d'esmentar és la punta d'un iceberg que, sens dubte, imposa a les nacions sense estat d'Europa, molt particularment, repensar l'ordre de prioritats que han d'assumir per a garantir el seu futur.

Polítiques des de les nacions sense estat

En els estudis de què disposem sobre el fenomen de la nova immigració al conjunt d'Europa, no trobem gaires referències a la problemàtica específica que suposen les relacions entre la nova immigració i les nacions sense estat. Una de les aportacions més interessants en aquest sentit ha estat el simposi organitzat per l'associació Europa Diversa sobre Minories subestatals i immtgració a Europa: realitats en confluència (17 i 18 de gener de 2003). A les actes del simposi es posa de relleu que "el fenomen migratori té sempre impactes evidents sobre les concepcions i les identitats nacionals, i molt particularment sobre les que no disposen d'un marc estatal que les aculli. [...] Si la immigració -per la seva intensitat o per la seva heterogeneïtat- pot donar lloc a dificultats especials d'articulació amb la societat receptora, en el cas de les cultures o nacions no hegemòniques al seu estat -i per tant amb poders i recursos molt més limitats que els estatals- aquestes dificultats es multipliquen." (pàg. 12) L'estudi ens presenca una sèrie d'anàlisis sobre situacions concretes i sobre la manera de percebre, experimentar i buscar solucions -després de cercar claus d'interpretació del fenomen migratori en nacions sense estat- als problemes plantejats per una immigració força heterogènia quant a la procedència, però molt semblant quant a la situació social en els països d'origen.

Crec que certes reflexions d'un dels participants en el simposi resumeixen força bé el repte que significa la immigració en les nacions sense estat d'Europa. Si bé ell parla directament de Catalunya, les seves reflexions, resumides per Ignasi Boada, són extrapolables a situacions anàlogues: "Convindria redefinir la noció d'immigració, en el sentit de no considerar-la com un limit, sinó com una oportunitat per enriquir-se, per aprendre de l'altre, per entrar en un procés de millora en tots els ordres. No solament hem d'esperar que el nouvingut sigui una persona que s'adapta: perquè es produeixi un procés no viciat, convé que la societat receptora tingui també el reflex d'adaptar-se. [...] Es poden crear lligams ben imaginatius amb els nouvinguts, especialment si tenim en compte que, en el cas de Catalunya, partim també, com molts dels nouvinguts, d'una cultura sense Estat. Dit altrament, la sensibilitat pròpia de Catalunya pot afavorir una comprensió més exacta del nouvingut perquè sabem per pròpia experiència que la nacionalitat oficial no és necessàriament la forma privilegiada d'autocomprensió. De la creació d'aquests tipus de complicitats poden néixer canals de comunicació que siguin artífexs de la integració.

"Hauríem també d'aprofundir la noció de multiplicitat d'identitats. [...] Per què no entendre que es poden sumar identitats en lloc de contraposar-les? Hauríem de comprendre que aquesta forma de percebre les coses és molt més potent a l'hora d'interpretar la situació de moltes persones que viuen els processos derivats de la immigració.
"[...] Sovint les polítiques es fan sense tenir en compte aspectes culturals i sociològics que, al cap i a la fi, són fonamentals. Calen nocions que flexibilitzin la idea que tenim dels immigrants [...]. Ens hi juguem qüestions tan importants com la cohesió social; ens hi juguem l'existència de conflictes creats, no per la immigració, sinó per una gestió talpera d'aquest fenomen o per l'existència de problemes previs en la societat de rebuda. En tot cas, més que no pas un conflicte intercultural (en el sentit d'incompatibilitat d'objectius), avui per avui tenim un debat diferent: tenim un conflicte de drets." (pàg. 186-188)

Davant la descoordinació de les administracions resulta més evident que estem encara sotmesos a una política d'estrangeria, ben llunyana d'una politica d'immigració. "Hauríem de revisar la relació de drets i deures a la llum de l'experiència de la immigració. De la mateixa manera que reconeixem el dret a la immigració per motius diversos, hauríem també d'estar en disposició d'entendre que hi ha un deure d'acollida. Si fóssim capaços d'endegar un procés d'aquest tipus, faríem possible d'estimular el nouvingut a percebre el país de recepció com a quelcom propi. Si això no es produeix estem preparant unes relacions potencialment molt desestabilitzadores.
"Resulta evident que a Catalunya no ens podem orientar ni pel model del ius sanguis (en què la integració és impossible), ni pel model francès assimilacionista (posar la maquinària de l'Estat al servei d'una homogeneïtzació cultural que pretén tenir com a cobertura moral la idea d'igualtat), ni pel model cosmopolita (que no té la sensibilitat de recollir l'existència de les realitats nacionals), sinó per un model multicultural (en què calen projectes de futur capaços d'integrar). Aquest projecte no es pot basar solament en una mentalitat estrictament utilitarista, sinó pensant en un futur comú. En aquest sentit, per a Catalunya seria molt important de recuperar el prestigi que tenia la llengua catalana com a llengua que vehicula valors de progrés i de justícia social. La recuperació d'aquest prestigi segurament està molt lligat al fet que el país tingui un projecte propi. Avui fàcilment detectem una manca de tremp." (pàg. 188)

Cal afegir que a Catalunya existeixen un bon nombre d'entitats de la societat civil que treballen de valent per a donar vida al procés de recuperació de què parlava el text citat. El CIEMEN, per exemple, està publicant una sèrie de llibres, dintre d'una collecció titulada Diàlegs, en què dóna a conèixer als catalans pobles, també minoritzats, que s'han fet presents a través de la immigració (quítxues, amazics...) i ofereix a cada un d'aquests pobles una informació sumària per tal que sàpiguen ben bé en quin poble d'acollida es troben (el català). En la línia de l'esmentat simposi sobre la immigració, la Secretaria pér a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, organitzava uns debats sobre la immigració a Catalunya, debats que, si bé es referien igualment a una precisa nació sense estat d'Europa, eren extensibles a moltes altres nacions semblants.

A Europa, llegim en el llibre que recull les principals aportacions d'aquests debats,2 el fenomen migratori és un fet de primera importància, sigui per a poder entendre el nostre present col·lectiu sigui, sobretot, per a orientar el nostre futur. A fi d'afrontar correctament aquest fenomen, des de la perspectiva d'una nació sense estat -però no exclusivament des d'aquesta realitat nacional, hi afegiria jo- hem de partir del principi que "les migracions són motors de transformació profunda, tant de les societats d'origen com les d'acollida. Aquest procés de dobie sentit demana una adaptació mútua, de l'immigrant i de la nostra societat. La transformació que comporta el fenomen de la immigració s'ha d'interpretar [...] com una aportació social enriquidora. Per tant, advoquem per una visió positiva que superi una aproximació problemàtica de la immigració basada en estereotips, pors i desconeixements mutus." (pàg. 2)

D'aquí que els debats giressin al voltant d'aquests postulats: cal que l'acolliment sigui de qualitat, construïda mitjançant la informació, l'assessorament i l'orientació. És necessari que hi hagi una coordinació administrativa coherent, amb més poder per part de les institucions de proximitat que han de respondre directament al fenomen de la immigració a Catalunya. És imprescindible potenciar les polítiques de convivència, tot facilitant el coneixement i reconeixement recíprocs entre els nouvinguts i la societat acollidora. Cal que hi hagi una clara pedagogia andreçada a tots els ciutadans, immigrats o no, sobre els drets i els deures cívics de cadascú, amb la finalitat que s'arribi a un consens i no a una confrontació en termes de convivència. Tot això constitueix un repte davant la dignitat humana que es mereixen tots els éssers humans sense excepció, repte que té unes connotacions especifiques en e1 nostre món cada vegada més dependent de la globalització. En aquesta immensa tasca han de collaborar-hi les escoles, les entitats de la societat civil, els mitjans de communicació, les institucions públiques ... bo i procurant que es teixeixi una xarxa d'intercomunicació, a fi que el conjunt dels ciutadans de Catalunya s'uneixin per a construir conjuntament i conscientment un país comú i distint que ha de ser de tothom qui, en definitiva, l'"habita", en el sentit ple de la paraula.

Aureli Argemí


La immigració recent al Friül

Guglielmo Pitzalis, metge [ top ]

Característiques i pluralitat de procedències

El Friül ha estac, fins als anys seixanta del segle passat, terra d'emigració, sigui cap a Europa, sigui cap al nord-oest d'Itàlia, sigui transoceànica. Des de final dels anys setanta, sobretot després del terratrèmol de 1976, han arribac al Friül, buscant feina, els primers immigrants interiors, de les regions meridionals d'Itàlia; anteriorment, els fenòmens migratoris de les altres regions de l'Estat italià estaven lligats a situacions especifiques com les bomficacions agràries i, sobretot, des de la Primera Guerra Mundial, a la massiva presència de l'exèrcit italià, primer a les fronteres del nord i després a les de l'est.

A l'últim decenni del segle passat, es van iniciar els fenòmens de la immigració extracomunitària: el primer gran impacte va arribar amb els pròfugs de la guerra de l'ex-Iugoslàvia: els friülesos en van rebre alguns milers, sobrerot dones i nens, una part dels quals avui dia està totalment integrada en el teixir social i cultural friülès. Després de 1995, la presència de nous immigrants provinencs dels països de l'Europa oriental i balcànica i dels altres continents s'ha anat intensifïcant progressivament. Actualment es calcula que, en les tres províncies friüleses, hi viuen de manera estable més de 50.000 immigrants extracomunitaris, gairebé el 5% de la població resident al Friül, amb una distribució molt diversificada entre les poques ciutars i tants petits pobles que encara avui constitueixen un element caracrerístic de l'estructura urbanística.

Les ciutats i els principals districtes industrials presenten uns percentatges que varien entte el 7 i el 10 per cent de la població, mentre que, en gran part del territori friülès, el percentatge oscilla entre l'l i el 4 per cent. Fenòmens absolutament particulars són el percentatge significatiu d'immigrants en els petits pobles de l'Slavia friülesa, a la frontera amb Eslovènia, on, també per les indubtables afinitats lingüístiques, sovint s'hi han installat els pròfugs de l'ex-República iugoslava. I la presència, a conseqüència d'un projecte d'acollida estès per tot el territori friülès, de nuclis familiars de les persones que demanen asil i de refugiats polítics en alguns pobles de muntanya, colpits per un dramàtic problema de despoblament progressiu. Una altra qüestió, del tot particular, és la presència a la província de Pordenone d'un fort nucli de ciutadans dels Estats Units lligat a l'existència d'una gran base aèria americana de l'OTAN. Tanmateix, la immensa majoria dels immigrants extracomunitaris és present al Friül per motius laborals: en la indústria metallúrgica, del metall i mecànica, en el sector de la fusta, de la construcció i dels serveis; la immigració estacional, en canvi, treballa en particular en els sectors de l'agricultura i del turisme. Són cada vegada més nombrosos els permisos de residència per reagrupament familiar, que testimonien la progressiva estabilització de la presència dels immigrants, no com a fenomen temporal sinó ja com una dada constant en el nou teixit social friülès.

Homes i dones hi són presents pràcticament a parts gairebé iguals: però, si els homes sols són en gran part obrers, les dones, en canvi, treballen en els serveis i, particularment, en l'assistència familiar als ancians. Més del 50% dels immigrants prové dels països de l'Europa oriental i balcànica i més del 50% són de religió cristiana. Prop del 25% són de religió islàmica. No més del 20% dels immigrants prové de les nacions africanes i arriba al Friül, generalment, després d'haver estat almenys un parell d'anys a les regions de la Itàlia meridional. Les comunitats més nombroses són l'albanesa, la croata, la sèrbia, la romanesa, la bosniana i la macedònia. La presència d'ucraïnesos ha augmentat molt en els darrers tres anys: és sobretot una presència femenina lligada a l'assistència familiar. Els immigrants procedents de Ghana són el grup africà més present, sobretot a les àrees industrials, i han arribat mitjançant una cadena migratòria clàssica. Els marroquins són el gmp musulmà més significatiu i, històricament, són els que es troben presents des de fa més temps al Friül. Els xinesos, com en altres realitats, viuen en una condició d'aïllament relatiu respecte de la comunitat local.

Una característica important de la immigració al Friül és, tanmateix, el gran nombre i la diversitat dels grups ètnics i lingüístics presents: almenys una cinquantena hi són presents en nombre significatiu, però, en conjunt més d'un centenar de nacionalitats diverses hi són presents tal vegada en grups petits. Si en descomptem alguna rara excepció, aquesta variada població immigrada es distribueix de manera articulada sobre el territori i no hi ha cap àrea habitada per un sol grup ètnic ni zones "reservades" als immigrats, malgrat que el problema de l'habitatge és certament un dels més difïcils de resoldre. Finalment, la presència de menors immigrats inscrits regularment a les escoles del Friül és alta i significativa: del 5 al 7 per cent, en les escoles primàries (elemental i mitjana) i del 3 al 4 per cent, a les escoles superiors. Hi ha previstos programes especials d'iniciació a la ciutadania i de formació professional per als menors no acompanyats que arriben irregularment al nostre territori.

Impacte i respostes

L'impacte amb la realitat fnülesa és estretament dependent de les diferències que caracteritzen la nostra organització territorial i social respecte de les zones d'origen dels immigrats: els qui, fins i tot quan provenen del sud del món, arriben en general de grans i més o menys caòtiques ciutats amb milions d'habitants (i al Friül la ciutat més gran és Udine, amb 95.000 habitants); els qui vénen dels països de l'Est on coneixien només les grans concentracions industrials i humanes, mentre que aquí, en canvi, troben empreses petites i pobles petits; els qui sovint havien après per motius d'estudi, o de colonialisme, les llengües de la globalització i que descobreixen aquí que els friülesos parlen entre ells una altra llengua diferent de la que tal vegada havien sentit i escoltat mirant la televisió italiana.

Els friülesos, per costum antic, s'adrecen en llengua italiana als estrangers (en friülès, estranger es diu "forest", però significa qualsevol que no és del propi país) des que els estrangers que hi havia eren sobretot funcionaris de l'Estat italià: l'italià sembla la llengua "franca" més adaptada per entendre's amb els immigrats, encara que, a la feina, sovint la llengua dominant és el friülès i els treballadors estrangers intenten usar-lo, almenys una mica, per integrar-se en el teixit productiu (el lloc de ü-eball és el seu bé més preuat) i per solidaritat de classe social. Les dones que es dediquen a l'assistència familiar continuada amb els ancians s'adonen de seguida de la importància de la llengua friülesa: respectar-la i reconèixerla pot esdevenir un factor d'acolliment a l'incerior de la família i proporcionar gruix afectiu a una feina difícil i psicològicament dura.

Els estrangers que provenen de cultures més llunyanes o de regions com les africanes i les índies, riquíssimes de llengües natives diferents de l'oficial, reconeixen fàcilment la diversitat de la llengua friülesa i tracten d'usar-ne almenys algunes expressions que manifesten familiaritat, amistat o fraternitat. Els immigrats més cultes -sovint el grau d'instrucció és elevat- en tenen curiositat, també en el pla més estrictament intelolectual. Les immigrades i els immigrats, que, en el paper de mediadors lingüístics i culturals, acompanyen i orienten els seus connacionals, treballant al costat dels treballadors escolars, socials i sanitaris, han esdevingut un instmment molt útil per la seva feina de pont entre les cultures, el coneixement de la llengua i de la cultura friülesa. D'altra banda, la immensa majoria dels fills dels immigrats han escollit de participar, a l'escola, en les activitats "de" i "en" llengua friülesa i és notable la voluntat de molts treballadors escolars a favor d'un plurilingüisme que acompanyi el coneixement de la llengua friülesa amb el respecte de les llengües natives com a instrument d'educació civil i de respecte personal recíproc. La nova immigració no influeix en mesura significativa sobre la reducció de l'ús de la llengua friülesa; ben al contrari, la confrontació amb tantes "diferències" està potser estimulant el poble friülès a reconèixer i valorar, amb més coratge encara, la seva pròpia diferència lingüística des de l'òptica d'una inclusió social que, com ha ocorregut en les dècades i en els segles passats, acull la diversitat arribada de fora i reelabora, també mitjançant les seves contribucions, la pertinença i la identitat de la comunitat lingüística friülesa.

Guglielmo Pitzalis


Els reptes de la immigració per a Euskal Herria

Pedro Albite, professor de sociologia de la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea [ top ]

Globalització, migracions i nacions sense estat

Les recents i profundes transformacions econòmiques, polítiques i socioculturals que han esdevingut a escala mundial en aquestes dues últimes dècades han donat com a resultat el canvi del món que coneixi'em tal com es va conformar després de la II Guerra Mundial. L'acceleració, després de la caiguda del mur de Berlín, dels processos d'intemacionalització sobretot en l'àmbit econòmic i comunicacional ha suposat la redefinició de moltes de les lògiques polítiques i cukurals que fins ara eren preponderants en les nostres societats. Són molts els canvis que han esdevingut a escala mundial, però d'entre tots els processos complexos que s'entrecreuen se'n poden ressaltar dos: D'una banda, destaca el gran augment de les migracions per motius polítics, econòmics o ecològics. Aquest augment de la mobilitat entre regions de tot el planeta i dins dels propis estats és conseqüència tant de l'increment de les desigualtats i dels processos de reestructuració producte de l'actual procés "globalitzador", com de la intensificació dels conflictes a causa, en gran mesura, de l'intent d'imposició d'un nou ordre geoestratègic unipolar. Segons destaca l'OIT i ACNUR, avui més de 200 milions de persones es desplacen d'una zona a una altra del planeta i més de 800 milions ho fan entre pobles dins dels actuals estats. La gran majoria d'aquests desplaçaments són forçats per circumstàncies polítiques i econòmiques i es reparteixen amb desigual intensitat, però s'esdevenen en totes les regions del planeta i dins de les fronteres de tots els estats.

D'altra banda, al costat d'aquest fenomen, en el mónde l'actual millenni, destaca també la forta reemersió de les identitats nacionals, ètniques i religioses. La reaparició a primera escena de la reivindicació del reconeixement de les diverses formes col-lectives de ser i de sentir fïns ara subalternes, i malgrat les seves diferències, és possible gràcies al debilitament de la sobirania dels estats-nacionals moderns, de la reacció a l'actual model d'uniformització cultural i comunicacional del procés globalitzador i, finalment, al declivi de la creença en la secularització individualista i racionalitzadora occidental. En aquestes dues últimes dècades s'han conformat desenes d'estats nous i les aproximadament 6.000 cultures que, segons la UNESCO, existeixen avui en el món pugnen pel seu reconeixement i supervivència. El marc dels actuals 200 estats-nació constituïts, que fíns ara havien subsumit tota aquesta riquesa cultural, s'ha quedat estret i obsolet, i el present model de globalització, que suposa paradoxalment una oportunitat ja que desborda la sobirania de aquests estats, implica també una vertadera amenaça per a la biodiversitat lingüística i cultural que representen els nostres pobles.

En aquest nou context de profunds canvis, les nacions sense estat ens trobem davant una nova tessitura. El reconeixement de les nostres identitats o, simplement la nostra existència, depèn en gran mesura de com ens incardinem en aquests processos de transformació en marxa. Els processos migratoris, bé per motius polítics, bé per motius econòmics, han estat presents amb més o menys intensitat en la història dels nostres pobles i nacions. Hem estat emissors o receptors de població. O, en molts casos, les dues coses a la vegada. Per això, en l'actual context històric, l'increment de la mobilitat i de les migracions és un factor que condicionarà, o que més aviat ja està condicionant positivament o negativa la demanda de reconeixement de les nostres cultures i de sobirania per als nostres pobles. Són doncs, un repte estratègic per als nostres processos d'autodeterminació.

Les migracions a Euskal Herria

Euskal Herria ha estat i és un poble on els processos migratoris han tingut i tenen'una presència i un paper determinant. El que ha estat i el que és actualment la socierat basca no es podria entendre sense tenir en compte el profund impacte que les migracions de diversos tipus, per diferents motius i en diferents períodes, han anat tenint. En la història moderna i contemporània, Euskal Herria ha estat un poble que ha emès un alt volum de població per motius econòmics i polítics. Les crisis de subsistència, les guerres carlistes, la Guerra Civil en el sud del país o la II Guerra Mundial al nord, els processos de reestructuració econòmica i industrial dels anys setanta i vuitanca del segle passat o el conflicte polític present... són moments i factors que expliquen la pèrdua de població i de persones, la majoria de les quals amb un alt nivell de preparació i consciència.

La nostra diàspora basca i els seus descendents, molts agrupats en comunitats que intenten mantenir la identitat i les relacions amb el país, s'estenen avui dia en centenars de milers en el món i sobretot a Amèrica del Nord i del Sud, a Europa i, finalment, a Austràlia. Encara avui dia no es pot dir que la societat: basca sigui clarament un país d'immigració neta, ja que hi ha un saldo molt parell entre la població que emet i la que rep. Amb una població de gairebé 3 milions de persones en els set territoris, l'any 2003 unes 80.000 persones aproximadament van abandonar, per diversos motius, els set territoris del nostre país. 1 d'aquestes persones emigrants, i al contrari del que es podria pensar a primera visra, només un terç havien nascut prèviament en altres països, fonamentalment en alguna zona de l'Estat espanyol i francès (unes 16.000). Els altres dos terços que van emigrar aquest any són persones nascudes a Euskal Herria, moltes, joves i bascoparlants.

Al seu tom, Euskal Herria ha estat un pai's amb una tradició immigratòria molt important. Les diverses onades immigratòries rebudes, bé per causes econòmiques en les diferents fases de la industrialització, bé per impuls polític dels Estats espanyol i francès, bé per totes dues causes, ha suposat un important flux de persones que s'han vingut assentant al país. Per aportar la dada més cridanera, només encre l'any 1950 i el 1970 el saldo net de migració en els set territoris del nostre país va ser d'unes 450.000 persones immigrants. Aquest flux de persones procedents d'altres països i pobles, encara que s'ha alentit i està canviant de composició de mica en mica, continua estant molt present. Vèiem anteriorment la dada d'emigrants en l'any 2003. Doncs bé, en aquest mateix any, les persones que van immigrar a Euskal Herria són prop de 80.000. Una mica més de la meitat d'aquesta quantitat són persones que havien nascut en algun dels set territoris del nostre país i que havien emigrat amb anterioritat, mentre que unes 20.000 procedeixen dels Estats espanyol i francès, i unes 15.000, d'altres estats de la Unió Europea o de fora d'aquesta.

Com a conseqüència d'això, la composició actual de la població de la societat basca cé actualment un alt nombre de persones nascudes en altres països i pobles. Persones i col·lectius d'una alta heterogeneïtat i grau molt diferent d'incorporació i integració en la nostra societac. Dels gairebé 3 milions de persones que viuen avui dia a Euskal Herria, més del 25%, és a dir, unes 800.000 persones, són immigrants. D'aquestes, la gran majoria, unes 600.000 (entom al 20% del total de la població basca), han nascut a l'Estat espanyol i al francès, especialment un cerç a Castella-Lleó, seguides en menor quantitat d'Extremadura, Galiza, Andalusia i la regió parisenca. La resta, unes 200.000 (gairebé un 5%), són nascudes fonamentalment a Colòmbia i l'Equador, seguides del Marroc i Portugal. Aquesta població immigrant es concentra sobretot a les zones metropolitanes capitals dels diferents territoris bascos i en nombres absoluts s'agmpen gairebé en un terç a Bizkaia. No obstant això, segons la població de cada territori, són Araba, Bizkaia i Lapurdi els que més població immigrant tenen (entre un 34 i un 28% de les seves respectives poblacions totals), seguides de Gipuzkoa i Nafarroa Garaia (entom del 25%) i, finalment, de Nafarroa Behera i Zuberoa (amb un 15 i 12%). Com diem, a la immigració tradicional procedent dels Estats espanyol i francès que continua arribant, se suma sobretot des dels anys vuitanta la immigració procedent d'altres zones d'Europa i de fora d'Europa. Això fa que l'heterogeneïtat i diversitat de la immigració a Euskal Herria sigui molt alta. No només per la seva procedència geogràfica i per les seves cultures, també pel tipus de drets de ciutadania que tenen, per qualificació i formació, edats i gènere, lloc productiu d'inserció, actituds i estratègies per a la integració, etc.

La immigració "tradicional" a Euskal Herria, la procedent dels Estats espanyol i francès, va suposar una modiflcació substancial no només de l'estructura social, també de la dinàmica de les identitars polítiques i culturals. A aquest flux migratori que queda, se li suma ara el de la "nova" immigració comunitària i extracomunitària. Unes i altres tenen un efecte divers i complex. D'una banda, amb enormes diferències entre uns col·lectius i altres, contribueixen de manera neta al sosteniment de la població i al creixement econòmic i productiu, però d'aitra banda impliquen haver de redoblar els esforços en la recuperació i normalització cultural, educativa i lingüística. Així mateix, incideixen directament, de nou de manera molt diversa, en el procés polític obert al nostre pais. Pel seu volum, per les seves característiques, per la complexitat que impliquen, els diversos tipus d'immigració ens plantegen doncs una sèrie de repres estratègics per al procés sobiranista obert a Euskal Herria. Encara que no depèn només dels agents que reivindiquem el reconeixement ple dels drets nacionals, sí serà decisiu de com aquests agents plantegem aquests reptes, o més aviat de com ens els replantegem, donat el nou context històric, el que la immigració pugui ser un element d'enriquiment que jugui a favor del nostre procés democràtic o, per contra, pugui representar un factor més que acabi per dificultar-lo.

Els reptes de la immigració per a Euskal Herria

El principal problema que tenim avui a Euskal Herria per afrontar com a nació de manera seriosa i profunda aquesta qüestió és, precisament, el de no ser reconeguts plenament com a tals. Euskal Hei-ria avui dia és, continua sent, malgrat els avenços i canvis haguts, una nació dividida per dos Estats i amb tres règims administratins i nivells competencials diferents. A conseqüència d'això, manquem dels instruments polítics fonamentals per desenvolupar polítiques d'immigració com qualsevol altra nació sobirana. Per exemple, no tenim la capacitat per definir i exercitar un dret tan fonamental en aquesta qüestió com és el de l'accés i gaudi a la ciutadania i, dins d'aquesta, a la residència i a la nacionalitat. Aquests són, continuen essent, drets exclusius dels dos Estats que impedeixen l'exercici de la nostra sobirania com a poble. Això implica en l'àmbit de les polítiques migratòries una sèrie de conseqüències de difícil resolució. Per exemple, avui dia ens trobem convivint a Euskal Herria persones i col·lectius amb drets molt diferents segons el criteri dels dos Estats que mantenen la seva sobirania sobre el nostre territori. Persones sobredeterminades en els seus drets bàsics, persones amb alguns d'aquests drets i persones sense drets de cap tipus.

Les persones i col·lectius que, al marge de la nosrra procedència, avui vivim a Euskal Herria no tenim la capacitat d'elegir i controlar en igualtat de condicions l'accés i gaudi d'aquests drets fonamentals en el nostre propi territori. Simplement vénen definits per l'arbitrarietat de la voluntat sobirana dels dos Estats. No és que sigui madmissible políticament des d'un punt de vista nacional, és que és inacceptable des del sentit comú que hàgim d'assumir conviure al nostre país amb persones que no tenen drets, amb el que això implica, perquè els Estats respectius han decidit aplicar una politica d'immigració restrictiva, autoritària i retrògrada. En el cas d'aquestes persones, fíns i tot en aquella part del territori on tenim "descentralitzades" algunes competències com les socials, aquestes només es poden limitar a palliar per a un col·lectiu cada cop més gran la marginació i precarie tat que les polítiques d'immigració estatals generen. O que en el cas de la part del territori on tenim "transferida" la competència d'educació assistim a una creixent guetització monolingüe castellana de les persones i col·lectius immigrants. Tampoc és de sentit comú que, a causa d'aquesta capacitat exclusiva dels Estats per defínir l'accés i gaudi als i drets de ciutadania, considerem estranger per a tots els efectes una persona bascoparlant que es desplaça a viure d'una part del territori sota jurisdicció espanyola a una altra a cinc quilòmetres sota jurisdicció francesa, o a la inversa. Així mateix, és dificil d'acceptar que a una persona emigrant d'origen basc de segona generació, resident en un país no europeu que no té preferència en els acords bilaterals amb els dos estats respectius, li sigui pràcticament impossible retornar al seu país d'origen. És igualment inadmissible que per la falta de reconeixement de la nostra sobirania ens sigui impossible prendre part en l'elaboració i presa de decisions sobre la política de visats o de residència que cada vegada amb un nivell més alt s'està adoptant a la Unió Europea, atès que aquesta és exclusiva dels Estats que la constitueixen.

No obstant això, no podem esperar a tenir la nostra capacitat plena com a nació i com a poble per abordar aquesta qüestió. Fóra massa tard. Hem vist molts exemples en la història dels processos de reconeixement de les nacions sense estat, en els quals els "altres" col·lectius nacionals que viuen en el territori, per no abordar-ho a temps i correctament s'han acabat per convertir en un problema i en un fre. La clau fonamental consisteix a tractar des d'una perspectiva nacional, és a dir des d'una òptica territorial, social, cultural i política pròpia, el fet d'atreure al procés sobiranista aquests col·lectius, des de la seva especificitat i des d'ara. I això no es pot fer, si volem avançar sumant, més que des d'una dinàmica democràtica comú i des del reconeixement mutu tant del que ens uneix en l'espai públic com del que ens diferencia en el comunitari. A Euskal Herria fins ara, per diversos motius, aquest tema ha estat essent liderat i capitalitzat en gran part per forces sindicals, polítiques i socials de lleialtat espanyola o francesa en la seva majoria. Això ha estat molt present en les lògiques polítiques obertes també després del franquisme. El discurs de "les dues comunitats" o el de "les maletes" han estat només les seves expressions més cridaneres. Sens dubte, afortunadament, la forta dinàmica comunitària, receptiva i integradora que existeix en la vida quotidiana a Euskal Herria ha fet fracassar els resultats immediats d'aquestes estratègies. Però la possibilitat i la temptació de recórrer-hi continuen estant presents. Les forces i sectors democràtics bascos hem anat amb retard, amb massa retard, en aquesta qüestió. No obstant això, ens hem posat en marxa i necessitem compartir amb altres nacions sense estat les reflexions, les situacions i les estratègies que ens permetin anar edifícant les nostres nacions com a societats de dones i homes lliures, iguals i diversos.

Pedro Albite


Mira también:
* www.gfbv.it: www.gfbv.it/3dossier/eu-min/conseu-ca.html | www.gfbv.it/3dossier/eu-min/conseu-tb-en.html > [ EN ] | www.gfbv.it/2c-stampa/2005/050930aes.html | www.gfbv.it/3dossier/3indice.html#eu-min

* www: www.ciemen.org/conseu.htm | www.eblul.org

Ultima actual.: 12.10.2005 | Copyright | Buscador | URL: www.gfbv.it/3dossier/eu-min/conseu-imm-ca.html | XHTML 1.0 / CSS / WAI AAA | WEBdesign, Info: M. di Vieste

HOME | INDEX DOSSIER