Logo APMHOME | INFO | NEWS | DOSSIER | BACHECA / TERMINE | EDICOLA / KIOSK | LADIN

CONSEU (Conferència de Nacions sense Estat d'Europa)

CONCLUSIONS DE LA VI CONFÈNCIA DE LA CONSEU 2005

Barcelona, 3 d'octubre de 2005

CONSEU LogoLa VI Assemblea de la CONSEU, després d'haver debatut -del 30 de setembre al 2 d'octubre de 2005- sobre el fenomen migratori a Europa vist des de la perspectiva de les nacions sense estat, ha formulat les consideracions següents:

1) Tot i que la immigració no és un fenomen nou al continent europeu sí que ho són les causes que actualment la motiven. Avui el nombre d'immigrants augmenta de manera considerable a Europa per tres motius. Primer perquè les desigualtats econòmiques entre el Nord i el Sud mai havien estat tan grans. Segon per l'explotació extrema dels recursos dels països d'on són originaris els immigrants. I tercer a causa de la globalització de la informació i de les comunicacions.

2) D'altra banda, no existeix una política europea de cooperació, dotada de mitjans adequats i capaç de fomentar un desenvolupament social i econòmic sostenible dels països de procedència dels immigrants, persones que, majoritàriament, es veuen obligades a marxar de casa seva. En arribar a Europa la seva situació s'agreuja pel fet que molts d'ells han d'afrontar greus dificultats per trobar un habitatge digne i regularitzar la seva estada al continent. I tot, malgrat que les empreses europees han manifestat reiteradament que necessiten la seva força de treball.

3) En aquest context detectem que qui més sofreix les causes i els efectes de l'emigració són els membres de pobles menystinguts o perseguits en els propis llocs d'origen. Ciutadans marginats per l'Estat del qual provenen per la seva no pertinença a la cultura dominant. En general, aquestes persones no són acollides en els països on immigren com a membres de pobles postergats sinó tan sols com a súbdits d'uns Estats que els oprimeixen. Europa, juntament amb la resta d'immigrants, els considera objectes de lleis restrictives d'estrangeria més que no pas persones amb drets.

Conseqüentment, els participants en aquesta VI Assemblea:

1) Exigim -a la llum dels articles 15-18 de la Declaració Universal dels Drets Col·lectius dels Pobles (text que constitueix l'ideari de la CONSEU)- el respecte, a tot arreu, dels drets de les persones i dels pobles. També sol·licitem especial atenció als immigrants de les comunitats doblement marginades, per la seva indigència i pel no reconeixement dels seus drets com membres d'un poble distint en els seus països d'origen.

2) A la vegada ens proposem de col·laborar en projectes que s'encaminin a millorar la realitat socioeconòmica dels llocs de procedència dels immigrants.

3) A més denunciem que les nacions sense estat d'Europa no puguin intervenir en l'elaboració de polítiques relacionades amb el fenomen migratori ni amb la gestió de la mateixa immigració, donat que els Estats constituïts es reserven plens poders per a decidir.

Per a afrontar millor els reptes que, en el terreny de les migracions, també ens afecten, en tant que membres de nacions sense estat, a la CONSEU hem arribat a les següents conclusions:

1) Si, segons la Declaració Universal dels Drets Humans, cada persona posseeix el dret individual de tenir una nacionalitat i de canviar-la en cas que així ho decideixi lliurement, aquest principi hauria de ser aplicable també a l'immigrant. Si així fos, l'exercici del seu dret individual hauria de ser completat pel seu deure de formar part de la comunitat d'acolliment. No es tracta d'imposar a l'immigrant la seva assimilació o integració a una nova societat sinó d'instar-lo a participar en un projecte de vida col·lectiva vertebrat per una comunitat de la qual vol ser un membre de ple dret. Cal que immigrants i receptors es reconeguin i es respectin mútuament per allò que són, més enllà de si són o no reconeguts a nivell estatal. El reconeixement de l'altre per allò que és facilita que l'immigrant reconegui i estimi el poble que l'acull també per allò que és.

2) En el procés de construcció i consolidació de les relacions entre l'immigrant i el país receptor, cal que l'immigrant pugui aportar a la comunitat d'acollida el bagatge de la pròpia cultura. Ha de poder gaudir també del dret d'emetre el seu vot en les eleccions que més directament l'afecten, tot esperant de poder participar plenament en la vida política del poble que el rep en un futur pròxim.

3) El reconeixement recíproc entre els nouvinguts i els qui els acullen ha de ser facilitat per la societat civil. Amb aquest objectiu, caldria dotar-nos d'organitzacions adients per a aproximar-nos als immigrants, ajudar-los a obtenir el més aviat possible els permisos de residència i treball, l'accés als serveis de salut, habitatge, etc. Aquest procediment permetria a receptors i nouvinguts enriquir-se culturalment de forma recíproca, faria possible el respecte dels drets dels immigrants com a persones i evitaria la formació de guetos.

4) Les nacions sense estat, en la mesura que són receptores d'immigració, han de tenir les competències per a poder actuar també a través de les seves institucions públiques. D'aquesta manera, entre altres coses, els immigrants podrien ser rebuts no tan sols com a membres d'un Estat determinat, sinó també, i sobretot, com a integrants d'un poble distint, tingui o no un estat que els representin com a tal.

5) Un dels instruments clau per a les relacions entre immigrants i receptors és la llengua de comunicació que s'utilitza en els diferents espais de convivència. En el marc de les nacions sense Estat:

a) La llengua de la nació sense estat ha de ser vehicle de socialització i nexe de comunicació entre els parlants. En definitiva, ha de ser la llengua comuna de tots els qui hi construeixen la convivència, en tots els àmbits, des de l'ensenyament fins a la comunicació pública o les noves tecnologies.

b) Cal establir mecanismes perquè els immigrants s'assabentin, abans o en últim extrem al moment d'arribada sobre quina és la llengua i cultura pròpia i comuna del país de destinació. Això és especialment necessari en el cas de les nacions sense Estat que acostumen a tenir una llengua comuna minoritzada per les polítiques estatals. En els llocs on la llengua comuna és objecte d'una política de fragmentació, s'ha de fer tot el possible per tal que els immigrants en rebin la informació necessària.

c) D'aquí que sigui d'interès fer pedagogia a fi que l'immigrant vegi la necessitat de contribuir, mitjançant l'ús de la llengua comuna, en la construcció de la nació dins la qual viu. A la vegada, cal que els mateixos membres de la nació sense estat donin exemple a l'hora d'usar la llengua comuna sense deixar-se portar per teories o miratges sobre la major utilitat d'altres llengües.

d) Les institucions de les nacions sense estat, en els llocs on existeixen i la societat civil, en general, han de ser protagonistes actius en la reivindicació, l'ensenyament i l'ús de la llengua comuna, tot prestigiant-la. Sobretot quan aquesta està amenaçada per una altra llengua considerada, per les instàncies estatals, com oficial o cooficial en el conjunt del territori que administren.

e) Cal també que les institucions europees distingeixin entre les polítiques adreçades a les nacions amb llengües minoritzades i les destinades a grups d'immigrants amb llengües distintes. Protegir les llengües minoritzades és donar resposta als drets individuals i col·lectius de persones que formen una comunitat territorial. Els drets lingüístics dels immigrants, en canvi, pertanyen a l'esfera dels drets individuals en trobar-se els seus parlants fora del territori on serien o haurien de ser subjectes de drets col·lectius.

Finalment, els participants a la VI Assemblea decideixen convocar per a finals del 2006 la VII Assemblea de la CONSEU sota el lema: "Propostes de les nacions sense estat per a la reforma de les organitzacions de dret internacional (ONU i altres)".


Mira también:
* www.gfbv.it: www.gfbv.it/3dossier/eu-min/conseu-imm-ca.html | www.gfbv.it/3dossier/eu-min/conseu-ca.html | www.gfbv.it/2c-stampa/2005/050930aes.html | www.gfbv.it/3dossier/3indice.html#eu-min

* www: www.ciemen.org/conseu.htm | www.eblul.org

Ultima actual.: 7.12.2005 | Copyright | Buscador | URL: www.gfbv.it/3dossier/eu-min/conseu05-ca.html | XHTML 1.0 / CSS / WAI AAA | WEBdesign, Info: M. di Vieste

HOME | INDEX DOSSIER | Versione italiana | Deutsche Fassung | Version Española | English Version | Version Française